Makaleler

KOMPLİKASYON VE TIBBİ KUSUR AYRIMI

Hekim kusuru ile komplikasyonu ayırt etmek için; Tıbbi standartlara uygun davranılmasına karşın meydana gelmesi olası riskleri komplikasyon; Özen yükümlülüğüne aykırılık (ilgisizlik, bilgi ve beceri eksikliği) sonucunda ortaya çıkan zararlı sonuçları ise kusur olarak değerlendirmek gerekmektedir. Önlem alınmayan komplikasyonlar. Komplikasyonların bir kısmının ortaya çıkmaması için gereken önlemlerin alınmamış olması kusur sayıldığından, ortaya çıkan istenmeyen neticenin hukuken …

KOMPLİKASYON VE TIBBİ KUSUR AYRIMI Devamı »

KOMPLİKASYON ve MALPRAKTİS FARKI NEDİR?

MALPRAKTİS NEDİR? Malpraktis, Latince “Male” ve “Praxis” kelimelerinden türemiş olup, “kötü, hatalı uygulama” anlamındadır. Uygulamada; bir meslek mensubunun, mesleğini uyguladığı esnada ortaya çıkan hatalı, kusurlu hareketleri olarak kullanılır. “Tıbbi Malpraktis” kavramı ise; tıp mesleği mensuplarının aynı şekildeki hareketleri sonucu ortaya çıkar. Dünya Tabipler Birliği Malpraktisi; “Hekimin tedavi sırasında standart güncel uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya …

KOMPLİKASYON ve MALPRAKTİS FARKI NEDİR? Devamı »

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ CEZAİ SORUMLULUĞU

Sağlık Çalışanlarının Yaptığı Eylemlerin Hukuki Niteliği Anayasa md. 17/1: “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. TIBBİ ZORUNLULUKLAR ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; RIZASI olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” Tıbbi Müdahale Hukuka Uygunluk Şartları Ehliyet 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrasına Dair Kanunun …

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ CEZAİ SORUMLULUĞU Devamı »

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma Sebepleri Türk Medeni Kanunu’nun 161. vd. maddelerin tek tek düzenlenmiştir. Bunlar;
• Zina
• Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
• Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
• Terk
• Akıl hastalığı
• Evlilik birliğinin sarsılması
Ayrı bir boşanma sebebi olarak sayılmasa da belirli şartların varlığı halinde kişilerin anlaşmalı boşanma şeklinde boşanması da mümkündür.